Kommunestyret vedtok 16. juni 2021 å igangsette en prosess for å sertifisere Nord-Odal kommune som Miljøfyrtårn. Prosessen ble igangsatt i oktober med mål om å ha sertifisert hovedkontor (kommunehuset) innen utgangen av april 2022, og de andre enheten (skoler, barnehager, sykehjem osv.) i kommunen i løpet av 22/23.

Hva er Miljøfyrtårn?

Gjennom et digitalt system får vi et konkrete verktøy som gjør at vi kan jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Milljøfyrtårns sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Per i dag er det 8220 norske virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringskriteriene er bransjetilpasset, så vel som tilpasset norske kommuner.

I denne artikkelen går vi litt nærmere inn på hvorfor vi ønsker å sertifiseres, og hvordan selve prosessen skal foregå.

Feie for egen dør

Skal offentlig sektor kreve at næringslivet gjennomfører ressurskrevende miljøtiltak, må de gå foran med et godt eksempel og samtidig være åpne om hva de gjør.

Kongsvingerregionen, inkludert Nord-Odal, har lagt lista høyt og vedtatt en regional klima og miljøplan med ambisiøse mål om klimanøytrale kommunale virksomheter i 2025. Samme plan har som mål at samfunnet (kommune) skal være klimanøytralt i 2030.

Nord-Odal kommune er vertskap for flere store og mellomstore virksomheter som tar bærekraft på alvor, og som er sertifisert etter andre mere krevende sertifiseringsordninger enn Miljøfyrtårn (f.eks. ISO14001 og EMAS). Nord-Odal kommune, som også er kommunens største arbeidsgiver, er imidlertid ikke miljø-sertifisert.

Ved å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, feier vi for egen dør og viser vi at kommunen tar klima, natur og miljø på alvor. Vi blir et forbilde for øvrig næringsliv og oppfyller den generelle forventning i befolkningen om at kommunen selv har oversikt over sine utslipp og miljøaspekter.     

Sertifisering som Miljøfyrtårn vil være bidragsyter til å oppnå noen av målsettingene i Samfunnsplanen – under satsingsområde «Sikker, effektiv og bærekraftig kommune». Vi stiller dessuten som krav for rabatt på tomter på våre kommunale industritomter på Granerud, at kjøperen har/eller planlegger en form for miljøsertifisering.

Bidrag til FNs bærekraftsmål

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får vi et konkret verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast  er inkludert.

Miljøfyrtårn og FNs bærekrafsmål

Miljøfyrtårn bidrar mest mot følgende bærekraftsmål:

  • Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
  • Mål 15: Liv på land
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 14: Liv under vann
  • Mål 11: By og samfunn
  • Mål 3: Helse

 

Effektivisere rutiner og spare utgifter

Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

Med et verktøy for miljøledelse får vi hjelp til å gjennomgå alle rutinene i kommunen. Gjennom prosessen forventer vi å oppnå en mer lønnsom drift – og at vi på sikt kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

39 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader, spesielt på energiområdet, men også ved å utnytte ressurser bedre.

Styrke omdømme og øke attraktivitet

Miljøfyrtårn gir kommunen et kvalitetsstempel som møter ansatte og interessenters forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at kommunen er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

Miljøfyrtårn er også et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø. Vi får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet. 

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. Det beviser at kommunen jobber systematisk med miljø, og gjør alt vi kan innenfor våre tjenesteområder. 

Organisering og ansvar

En egen arbeidsgruppe med representanter fra kommunehuset er etablert. Rune Skolbekken og Eva Snare i Eiendom og samfunn er sertifisert som internrådgivere. Kommunens ledergruppe fungerer som styringsgruppe. Eva Snare er kommunens Miljøfyrtårnansvarlig samt prosjektleder for sertifisering av kommunehus. Hovedsertifisør er AAA Miljø AS.

Kontakt gjerne Eva Snare, tel. 904 00 643, e-post eva.snare@nord.odal.kommune.no om du har spørsmål.

Miljøfyrtårn logo