Frist for å melde seg er 15.mai 2020. Det er en særskilt frist for skjønnsmedlemmer. Denne fristen er 1.mai.

Elektronisk skjema

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.
Vervet som meddommer i Glåmdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.
Det er også behov for meddommere til Glåmdal jordskifterett.
Les mer og se film om hva det vil si å være meddommer

Hva slags oppgaver har en forliksrådsmedlem og skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer er et utvalg som er felles for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Medlemmene der bør har kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom.
Det kan også være behov for personer med følgende kompetanse:

  • Plan- og reguleringsprosesser
  • Bygge- og anleggsvirksomhet
  • Økonomi, revisjon og regnskap

Kommunen melder inn forslag på medlemmer til fylkestinget som foretar det endelige valget.

Forliksrådet er den laveste domstol for sivile saker i Norge. Den er både domstol og meklingsinstitusjon. Namsfogden i Innlandet er forliksrådssekretær for forliksrådene i Innlandet.  Forliksrådene sine aktivitet varier, men medlemmene her vil kunne måtte møte oftere enn meddommere i andre domstoler.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Nord-Odal kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistret i Nord-Odal kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no, alternativt ring Trine J. Hansen - 916 43 125.