Kontrollutvalgssekretariat Øst (Konsek Øst) IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 12 kommuner i Glåmdals- og Sør-Østerdalregionen. De søker nå etter konsulent til et vikariat i 60% stilling.

Utlysning