Stortinget vedtok 19. juni et tilskudd til kommunale næringsfond på 600 mill. Innlandet fylke ble tildelt kr 65,6 mill. Av disse fikk Nord-Odal kommune kr 1 182 000,-. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Vurderingskriterier

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Kommunen vurderer måloppnåelse ut fra a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser/terskleri reglene for bagatellmessig støtte eller i det alminnelige gruppeunntaket følges.

Alle tilskudd skal registreres i regionalforvaltning.no. Derskal det også opplyses om støtten er gitt etter reglene for offentlige støtte. Slikeopplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

Krav til søker/tilskuddsmottaker

Søknad skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no fra og med i dag. Søkandene evalueres fortløpende fra 1. august 2020.

Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett.

Søker må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.

Det er nedfelt i forskrift at forvalter kan redusere eller stanse utbetalingene av tilskudd, eller kreve at tilskuddsmottakeren betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet. Tilskuddsmottaker skal rapportere til forvalteren om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket.

Ordningens varighet

Ordningen gjelder fra 22. juni 2020 –31.12.2025.

​Støttekategorier

Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i fylkeskommunene og kommunene.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer.

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang. Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Støttekategorier, sektorer og definisjoner

- Regionalstøtte (art. 1.a)

- Støtte til SMBer (art. 1.b)Tiltak skal være lokalt orientert, jf. ordningens formål, og skal ikke støtte eksportrelatert virksomhet.

Støtteordningen er sektornøytral. Det skal likevel ikke gis støtte til kull-og tekstilsektoren. For regionalstøtte er i tillegg følgende sektorer unntatt: stål, skipsbygging, transportsamt tilhørende infrastruktur,og innen energiproduksjon, -distribusjon og -infrastruktur. I tillegg er det egne regler for støtte til bearbeide landbruksprodukter.

Det skal ikke gisstøtte til foretak i vanskeligheter. For «foretak i vanskeligheter» gjelder andre regler, blant annet ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter.

COVID19 kommunalt næringsfond