Arbeidene på Sandjordet er påbegynt og forventes gjennomført innen en par uker.  Det er planlagt kartlegging på Lundjordet i uke 43 til uke 45. Registreringene vil fortrinnsvis gjennomføres ved sjakting. På Lundjordet vil det også gjennomføres registreringer med georadar.  

 

Kartlegging kulturminner
Kartlegging kulturminner