Kriterier for å kunne delta i konkurransen:

 • Skogsbilvegen må være i Glåmdalsregionen
 • Vegen skal dekke et skogområde
 • Skogsbilvegen må være over 500 meter lang
 • Private skogeier må ha mer enn 70 % av eierandelene i skogsbilvegen

Frist for å kunne delta er innsendt skjema innen 14. august 2017.

Vegpådriver

Drammensslodden

Prosjektet «Vegpådriver for Glåmdalsregionen» arrangerer konkurranse der vi kårer Glåmdalsregionens fineste skogsbilveg, premien vil være er en komplett Drammenslodd levert av Drammenslodden. For å kunne delta i konkurransen må skogeier/veieier selv melde inn sin skogsbilveg ved å fylle ut skjemaet og legge ved tre bilder. Frist for å kunne delta er innsendt skjema innen 14. august 2017 til prosjektleder Henrik Tvengsberg, e-post henrik.tvengsberg@grue.kommune.no, eller til Grue kommune v/Henrik Tvengsberg, Postbok 94, 2261 Kirkenær.

 

Bedømming av skogsbilvegen:

Bedømmingen av Glåmdalsregionens fineste skogsbilveg vil bli utført av en jury bestående av 4 medlemmer. Juryen består av:

Henrik Tvengsberg, Prosjektleder «Vegpådriver for Glåmdalsregionen»

Tore Holaker, Fylkesskogmester driftsteknikk, Fylkesmannen i Hedmark

Håkon Skaraberget, Glommen skog SA

Øyvind Juliussen, Skogbrukssjef Nord-Odal kommune

Kriterier ved bedømming av Glåmdalsregionens fineste skogsbilveg:

 1. Skogsbilvegen skal bedømmes etter dagens vegnormaler for landbruksveier.
 2. Det gjøres en vurdering av vegens tekniske tilstand:
  1. Vegbredde
  2. Veggrøfter
  3. Bæreevne
  4. Slitelag
  5. Vegetasjon
  6. Snuplasser
  7. Evt. bru 
 3. Skogsbilvegens alder tas med i betraktningen av vegens tilstand og hvor godt vegen er vedlikeholdt.
 4. Det skal være tilstrekkelig med godkjente snuplasser.
 5. Vegens linjeføring vurderes ut i fra hvor godt vegen er anlagt i terrenget og hvor godt den fanger opp det produktive skogarealet.
 6. Fellesveger teller positivt i bedømmingen.
 7. Skogsbilvegens funksjonalitet og dekningsområde. Herunder om det er hovedveg eller sideveg og hvor mange dekar skog vegen dekker pr. løpemeter veg.   
 8. Ved flere like gode skogsbilveger, avgjøres det ved loddtrekning.

 

Innleveringsskjema for deltaker i kåringen av Glåmdalsregionens fineste skogsbilveg:

Opplysninger om deltaker:

 

Navn:………………………………………………………………………….

Telefonnummer:…………………………………………………………

Epost:………………………………………………………………………….

Addresse:……………………………………….............................

Postnummer:………………………………………………………………

Poststed:……………………………………………………………………..

 

Opplysninger om skogsbilvegen:

Kommune:…………………………………………………………………………………………

Vegnavn:……………………………………………………………………………………………

Antall andelseiere:…………………….

Andel private skogeiere:…………%            Andel offentlig skogeier:……….%

Bompenger:      JA           eller       NEI         Hvis JA gjennomsnittlig inntekt pr. år:…………………….kr/år

Byggeår:…………………………….

Sist ombygd:……………………………….

Vegklasse (2-5):……………………………

Veglengde:…………………………meter

Antall snuplasser for tømmerbil:……………………………..

Dekningsområde (anslag):……………………dekar

Gjennomsnittlig utkjørt virke de siste 5 år:………………………kbm/år

Gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad de siste 5 år:…………….kr/meter

 

Hvorfor er min skogsbilveg finest:

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg ved:

 • 3 bilder som viser skogsbilvegens tilstand.

Kart i målestokk 1:50 000 der skogsbilvegen er markert på kartet.

 

Skjemaet sendes til Henrik Tvengsberg innen 14. august 2017:

E-post:

henrik.tvengsberg@grue.kommune.no

Post:

Grue kommune v/Henrik Tvengsberg

Postboks 94

2261 Kirkenær

Vegvedlikehold

Trenger du hjelp eller har noen spørsmål er det bare å kontakte din lokale skogbrukssjef eller:

Henrik Tvengsberg, Prosjektleder «Vegpådriver for Glåmdalsregionen»

Tlf: 95 43 44 11

E-post: henrik.tvengsberg@grue.kommune.no