Stort oppmøte

Veldig gledelig at over 130 hadde tatt turen til auditoriet på ungdomsskolen i Mo.

Der kunne GIVAS melde at anleggsarbeidet starter ved Gardvik allerede i oktober/november 2018. Arbeidet deles inn i tre etapper og vil foregå i vinterhalvåret frem til 2021. Gravearbeidet vil i første omgang trolig vare til april/mai 2019.

Foreløpig forslag til trase

Tilknytningsplikt

I forbindelse med utbyggingen vil bygninger som ligger på eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går

  • over eiendommen,
  • i veg som støter til eiendommen
  • over nærliggende areal

få pålegg om tilknytning til det offentlige ledningsnettet. Dette er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd. Alle som får pålegg vil få varsel om dette i forkant av pålegget.

Nærliggende areal defineres som bebyggelse inntil ca. 500 m fra offentlig ledningsnett. Med forbehold om blant annet bebyggelsens bruksformål, terreng og grunnforhold.

Det er Nord-Odal kommune som har hjemmel til å pålegge tilknytning. I påvente av endelig trasevalg er det ennå ikke foretatt en vurdering av hvilke bygninger som vi få pålegg. Dersom man får et pålegg vil det bli gitt en frist på 2 år  for å etterkomme pålegget. Kommunen har også et dispensasjonsreglement.

Dersom eiendommen har tilknytningsplikt kan kommunen godkjenne annen løsning, og bare dersom tilknytningen vil medføre uforholdsmessige store kostnader eller det foreligger andre særlige hensyn. I denne vurderingen legges det ikke vekt på grunneiers økonomi eller andre personlige forhold.  

Tilknytningsavgift for vann- og avløp er på 70.000,-. Dersom man bare kobler seg til enten vann eller avløp blir tilknytningsavgiften på 35.000.

Private stikkledninger

Huseier må bekoste og sørge for utbygning av private stikkledninger frem til påkoblingspunkt på offentlig ledning. For å redusere kostnaden, anbefaler GIVAS at grunneiere går sammen om å etablere felles privat stikkledning dersom dette er mulig.

Anleggsgjennomføring

GIVAS etablerer påkoblingspunkt for spillvann på hovedledningen. Godkjente stikkledninger tillates tilkoblet den nye hovedledningen. Huseiere som blir pålagt å tilknytte seg offentlig vann- og avløpsledning, må få utført dette av godkjent foretak (eksempelvis rørlegger eller entreprenør) innenfor påleggsfristen.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ulemper for huseierne

Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil i så fall bli skiltet. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil GIVAS ta opp med de berørte etter hvert som de oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag til fredag klokken 07.00 – 15.00. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning og annet vil bli utbedret når arbeidene er avsluttet, eller så snart forholdene tillater det.

Rettigheter til grunnen

GIVAS vil kontakte alle grunneiere som blir direkte berørt ved at ledninger må legges over deres eiendom.