Karanteneregler

Utenlandske arbeidstakere som i de 10 siste døgn før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, må i karantene i 10 døgn. Disse kan ikke få karantenefritak.

Områder som defineres for å ha særlig høyt smittenivå defineres ut fra kriterier her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/

Utenlandske arbeidstakere kan få karantenefritak dersom de er bosatt i EØS eller Sveits, og kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, dersom de fyller følgende tre kriterier:

 1. har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
 2. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
 3. har opphold på enerom i de ti første døgn i Norge

I disse tilfeller gjelder fritidskarantene (unngå sosiale aktiviteter på fritiden selv om de kan gå på jobb).

Det er ikke gjort endringer i øvrige unntak fra innreisekarantene i covid-19-forskriften nå. Dvs. at personer som benytter seg av andre unntak enn covid-19-forskriften § 6 c fortsatt kan benytte disse selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte. For eksempel kan personer som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

Smitteverntiltak og oppfølging ved karantenefritak

Følgende smitteverntiltak ved fritidskarantene:

 • Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.
 • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
 • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper.

Varigheten for tiltakene er 10 døgn etter ankomst til Norge.  

Det forutsettes kun karantenefritak dersom testing og anbefalte smitteverntiltak kan gjennomføres. I tillegg anbefales det at arbeidsgiver sørger for:

 • Tilpasset informasjon på et språk arbeidstakeren forstår om råd for smittevern og selvmonitorering.
 • Mulighet for å følge smittevernråd på arbeidsplassen, med tanke på å holde avstand til hverandre og mulighet for å utføre håndvask/desinfeksjon.
 • Tilgang til rask prøvetaking, analyse og testresultat.
 • Ingen risiko for tap av inntekt ved positivt svar.
 • Lett, sikker og gratis tilgang til helsehjelp ved symptomer

Offentlig transport

Personer i karantene skal som hovedregel dra rett til egnet sted for å gjennomføre karantenen, helst med egen transport. Må de oppholde seg på offentlig sted eller benytte offentlig transport, bør munnbind brukes til man er framme. Hold minst 1 meter avstand til andre.

Ved smittekarantene må kommuneoverlege delta i avgjørelse om reise med offentlig transport.

Testing

Utenlandske arbeidstakere i Nord-Odal kan testes ved Nord-Odal testsenter. Arbeids- eller oppdragsgivere er ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Testsenter er åpent mandag til fredag fra kl. 09:00-13:00. Adresse: Tiurvegen 33, 2120 Sagstua. Telefon: 400 37 442.

Svar på test

Ved testing må telefonnummer oppgis til en eventuell smittesporing. Arbeidstaker må selv ringe Testsenter for å motta prøvesvar.

Behov for medisinsk bistand

Utenlandske arbeidstakere som har behov for medisinsk bistand må kontakte øyeblikkelig hjelpslege ved Nord-Odal legesenter. Hverdager (tlf. 629 78 200) eller legevakt kveld, natt og helg (tlf. 116 117). Ved livstruende skade eller sykdom, kontakt AMK på tlf. 113.

Taushetsplikt

Dersom utenlandske arbeidstakere som oppholder seg i Nord-Odal må i karantene eller isolasjon, vil kommunens smittesporere kontakte dem. Dersom det er nødvendig å informere arbeidsgiver på grunn av smittesporing, vil smittesporer forsøke å innhente samtykke før dette blir gjort. Dersom dette ikke er mulig skal det, dersom det er nødvendig for smittesporing, likevel gis informasjon, jf smittevernloven § 2-2.

Kontaktperson

Mari Toftegaard er kommunens kontaktperson for arbeidsgivere med utenlandske arbeidere. Tlf.: 477 80 731 kl. 09:00-13:00 eller mail: Mari.Toftegaard@Nord-Odal.kommune.no

 

 

Oppdatert fra FHI 30.10.20