Informasjon om eiendomsskatt 2021

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går direkte til kommunen og er en viktig inntektskilde for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester, vedlikehold av veier og andre tilbud som kino og bibliotek.

Nord-Odal kommunestyre har vedtatt at kommunen fra og med 2021 skal benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boliger. Skatteetatens grunnlag justeres hvert år i samsvar med prisutviklingen for øvrig.

Der kommunen av ulike grunner ikke mottar grunnlag fra Skattetaten vil det fortsatt være kommunens egne takster vedtatt av sakkyndig nemnd som er grunnlag for eiendomsskatt. Dette gjelder hovedsaklig våningshus på gårdsbruk, fritidsboliger og næringsbygg.

Skatteetatens formuesgrunnlag

Eiendomsskatten vil for 2021 bygge på det beregnede formuesgrunnlaget fra 2019. Skatteetatens formuesgrunnlag vil i mange tilfeller være ulikt fra tidligere kommunale takster.
Fakturabeløpet vil dermed kunne skille seg ut fra tidligere år.

Du kan som boligeier beregne formuesgrunnlaget ved å ta utgangspunkt i boligens formuesverdi som framgår av selvangivelsen. Grunnlag for eiendomsskatt framkommer på følgende måte:

Under «Formue» finner du «Formuesverdi» på den eller de boligene du eier. Formuesverdien som er oppgitt gjelder din eierandel av boligen, slik at hvis du eier 50 prosent må du gange formuesverdien som står der med 2 for å finne den totale formuesverdien.

Deretter skal du finne formuesgrunnlaget, fordi det er dette som brukes for å regne ut eiendomsskatten. Formuesverdien er 25 prosent av formuesgrunnlaget for primærboliger, og 90 prosent av formuesgrunnlaget for sekundærboliger. Primærbolig er den bolig du selv bor i og har adresse til. Dersom du ikke bor i boligen, blir den av Skatteetaten betegnet som en sekundærbolig.

Formuesgrunnlaget for primærboliger finner du da ved å dele formuesverdien for eiendommen med 0,25, og 0,9 for sekundærboliger.

Når du har funnet formuesgrunnlaget, finner du skattegrunnlaget for eiendomsskatt ved å gange formuesgrunnlaget med den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 0,7. Skattegrunnlaget for eiendomsskatt ganges deretter med skattesatsen i promille.

Dersom skattesatsen er 4 promille ganger du skattegrunnlaget med 0,004, og du har funnet eiendomsskatten for 2021.

Under er et regneeksempel på utregning av primærbolig (beløpet som fremgår under gjelder ikke din bolig). I eksempelet er formuesverdien på boligen kr. 500.000. Dette beløpet skal deles med 0,25 for å få formuesgrunnlaget. I eksemplet blir dermed boligverdien kr. 2.000.000 (500.000/0,25).

Formuesverdi      kr.500.000
Formuesgrunnlag (Formuesverdi / 0,25) kr.2.000.000
Minus reduksjon 30 % kr.- 600 000
Skattegrunnlagkr.1.400.000
Skattesats: 4 promille (faktor 0,004)  
Utregnet eiendomsskatt (Skattegrunnlag x 0.004)kr.5.600

 

Min side og eiendomsskatteliste
På Nord-Odal kommunes nettside, kan du logge inn på Min Side. Her kan du blant annet se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen (fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne - vanligvis en i hver husstand).

 

Skatteliste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Nord-Odal, vil bli lagt ut digitalt på kommunens nettsider og finnes i papirformat i på Servicekontoret i kommunehuset fra 1. mars og 4 uker framover.

Klage på grunnlaget for eiendomsskatt
Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må klagen om dette rettes til Skatteetaten. Se forøvrig informasjon på www.skatteetaten.no/bolig. Du kan også ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000 for å få nærmere informasjon.

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på kommunens takster, sender du klagen skriftlig innen 12. april 2021 til postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Betaling

Selv om du klager på Skattetatens formuesverdi eller de kommunale takstene, må du betale fakturaen for kommunale avgifter, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Nord-Odal kommune jf. eiendomsskattelovens § 25.

Hvis klagen tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på neste faktura for kommunale avgifter.