Det planlegges også å sette opp nye målemaster. Disse vil bli satt opp i mars neste år. 2 av mastene skal stå ved planlagte turbiner, mens de to andre skal stå ca 300 m unna som referansemaster. Referansemastene brukes til å måle produksjonen i forhold til vindstyrken. Referansemastene skal stå permanente i hele driftsperioden, de to andre vil bli demontert igjen etter 3 måneder.

Samtidig kan vi informere om at NVE har godkjent E.ON sin Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) samt detaljplan for vindkraftverket. De har også godkjent Eidsivas MTA-plan for nettilknytning. I forbindelse med MTA-plan/detaljplan sendte også E.ON inn endringssøknad for konsesjonen. Denne er godkjent av NVE, men påklaget og ligger inne hos Olje- og energidepartementet for klagebehandling.

E.ON har signalisert en endelig investeringsbeslutning mot slutten av oktober / begynnelsen av november. Ved en positiv beslutning er målet å starte anleggsaktivitetene rett etterpå. Iht til anleggskonsesjonen er fristen for idriftsettelse av anleggene i Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk satt til 31.12.2021. Konsesjonen varer frem til 21.12.2046.