Forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av koronasmitte (covid-19), Nord-Odal kommune, Innlandet

Hjemmel
Fastsatt av kommunestyret i Nord-Odal, 10. november 2021, sak 74/21, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav b) jfr. § 1-5 for kontaktreduserende tiltak barnehage og barneskoler – gult nivå trafikklys.

§ 1 Formål
Nord-Odal kommune har en økende smittetrend med videreføring av smitte gjennom nærkontakter. Det er også noe smitte som har ukjent smittevei.

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre og begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i kommunale tjenester og ved regionens sykehus i perioder der smittetallene lokalt er stigende eller høye, eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder innbyggere i Nord-Odal kommune.

§ 3 Lovhjemmel 
Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav b) jfr. § 1-5 for kontaktreduserende tiltak barnehage og barneskoler – gult nivå trafikklys.

§ 4 Gult nivå i barnehage og barneskole
Nord-Odal kommunes barnehager og barneskoler går til gult nivå i trafikklysmodellen.

Tiltaket kan medfører reduksjon i åpningstiden i SFO.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet
Denne forskrift trer i kraft 11. november 2021 kl. 06.00 og gjelder til og med 26. november 2021 kl. 23.59.