Satsingen i Kongsvingerregionen skjer på tvers av kommunegrenser og partier, og i tett samarbeid med næringslivet, høgskolesenteret og FoU-miljøer regionalt og nasjonalt.

Dette løses ikke av et enket tiltak, men en samordnet innsats over tid. Vi må øke kjennskapen til regionen og hva vi kan bidra med slik at vi skaper vekst innen eksisterende næringsliv, tiltrekker tilflyttende næringsliv og statlig satsning og arbeidsplasser, sier ordførene.

Går i dialog med næringslivet

Frem mot årsskiftet går regionen i dialog med sentrale bedrifter som allerede er etablert her for å diskutere hvordan regionen kan legge til rette for deres vekst. Samtidig etableres dialog med nasjonale myndigheter for å bidra til satsinger på blant annet vei og jernbane som muliggjør økt verdiskapning i regionen.

I 2017 vil regionen jobbe mot potensielle tilflyttende bedrifter i aktuelle næringer. Da vil det også gjøres arbeides for å gjøre Kongsvingerregionen kjent i de miljøer som er viktige for å realisere regionens vekstambisjoner.

 

Naturressurser, næringskompetanse og logistikk

Norges nasjonale rikdom er bygget opp på naturressurser. Fisk, skog og olje. Nå er Norge inne i et paradigmeskifte. Nedgang i oljenæringen, klimautfordringer og urbanisering krever nye vekstområder og bærekraftige løsninger. Da må Norge bruke naturressursene og kompetansen vi har bygget opp gjennom generasjoner - på nye måter. Der Vestlandet søker ressursene i havrommet ønsker Innlandet å utnytte ressursene i det grønne.

Vi i Kongsvingerregionen er rede til å være med på å skrive det nye kapittelet om Norge. Kongsvingerregionen er Norges største skog- og potetregion, vi har solid næringskompetanse innen industri og bygg,  og vi har en beliggenhet og infrastruktur som gjør at vi kan bidra til mer miljøvennlig transport og logistikk i Norge. Dette skal bruke som en drivkraft for fremtidig vekst og bærekraftige løsninger, sier ordførerne.

Følg satsingen på Facebook #grønndrivkraft