Med bakgrunn i innspill som kom inn til arbeidsgruppa, samt behov for mer tid til innhenting av faktagrunnlag i saken, er det gjort endringer i framdriftsplanen. Dette gjelder først og fremst dato for vedtak i kommunestyret, som nå er berammet til 4. november.

Det har i august blitt gjennomført foreldremøter for skoler og barnehager, noe som ikke sto i den opprinnelige framdriftsplanen. I etterkant av disse møtene mottok arbeidsgruppa flere innspill.