- Endelig er det anleggsstart, kan Per Ivar Johnsrud, prosjektleder i GIVAS fortelle. Avløpsledningen har vært etterlengtet langs strekket etter at kommunen for noen år siden påla mange av beboerne å oppgradere sine private septikanlegg. Påleggene kom som en følge av kontroller som avdekket feil og mangler på nesten 90 % av anleggene i området. Å oppgradere egne private septikanlegg er kostbart, og det var flere som den gang tok kontakt med kommunen med ønske om å kunne knytte seg til offentlig avløp.

– Da det ble bestemt at Vegvesenet skulle anlegge ny gang- og sykkelveg fra Ilgo til Nesset tok vi kontakt med ønske om samarbeid. Det er til det beste for innbyggerne at vi ser infrastrukturen i fellesskap. Det er Vegvesenet som er byggherre og styrer prosjektet, mens vi blant annet har prosjektert og tegnet ledningsnettet i fellesskap for GIVAS og Juptjenn Vannverk. Vannledningen skal legges ny de første 500 meterne, mens avløpsledning blir på hele strekket, det vil si 1820 meter.

Det er et såkalt «trykkavløp» som nå anlegges. Det betyr at abonnenter må koble seg til ledningen med egne pumper, enten hos hver enkelt abonnent, eller at abonnenter går sammen om fellespumper. Å anlegge et tradisjonelt ledningsnett med selvfall ville ha fordyret prosjektet med flere millioner. Årsaken til dette er at strekket går i svak nedoverbakke (motfall) hele vegen, og det er fjell på store deler av strekket. Dersom vi skulle valgt et tradisjonelt anlegg ville prosjektet antageligvis ikke ha blitt gjennomført på grunn av kostnadene. - Vi må hele tiden se på nye måter å gjennomføre vann- og avløpsanlegg på, og metoden med såkalt trykkavløp med mindre pumpestasjoner blir vanligere og vanligere i hele Norge, da spesielt i spredt bebyggelse.

Spørsmålet noen sikkert vil stille seg er om man må knytte seg til den nye ledningen, eller om dette er frivillig. Rune Skolbekken i Nord-Odal kommune kan informere om at plan- og bygningsloven gir hjemmel til å pålegge boliger som ligger i nærheten av, eller i tilstøtende areal til den nye ledningen, å knytte seg til denne. Dette gjelder også fritidsboliger med innlagt vann. – Pålegg om tilkobling vil gjelde alle beboerne i området som faller inn under kravene i plan- og bygningsloven, ikke bare de som tidligere har fått pålegg. Kommunen har imidlertid et dispensasjonsreglement som gir grunnlag for å søke om fritak fra pålegget. Grunnlag for fritak kan for eksempel være at kostnadene for tilknytning overstiger betydelig kostnadene ved egne separate anlegg, eller at man nylig har investert i dette.

GIVAS og kommunen vil etter hvert sende ut mer detaljert informasjon til de aktuelle beboerne langs strekket. Samtidig vil alle berørte få innkalling til informasjonsmøte med GIVAS og kommunen. Det innbyggerne i første omgang bør gjøre er å vurdere om det er fornuftig å inngå samarbeid med naboen, for å se om man kan samarbeide om felles stikkledning og pumpestasjon. GIVAS vil være behjelpelige med å se på løsninger og skissere muligheter for naturlige samarbeid.

Den nye gang- og sykkelveien skal etter planen være ferdig til sommeren neste år. De som får pålegg vil få frist til sommeren 2020 med å koble seg til.