Eiendomsskatt

I Nord-Odal kommune har vi eiendomsskatt.  Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg, verk/bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten går uavkortet til kommunen og er en viktig inntektskilde for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud.

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten.  Kommunen foretar derfor sommer/høst 2016 en alminnelig taksering av alle eiendommer med virkning fra 2017. Alle som har eiendom i Nord-Odal kommune vil motta et brev før 1. mars 2017 om hva vi har registrert på deres eiendom, hva den nye eiendomsskattetaksten vil være og hva de skal betale i eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er kommunestyret som skriver ut skatten. Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen.  Om eiendomsskattetaksten står det i Eiendomsskattelovens §8 A-1-2:  "verde av eiendommen skal setjas til det beløp ein må gå ut i fra at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes ( for 2016 er den på 7 promille), hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og eventuelt størrelse på bunnfradrag.

Hva den enkelte eiendom må betale i eiendomsskatt, vil derfor avhenge av hvilken skattesats kommunestyret vedtar for neste år.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og normalt utgjør 25% av omsetningsverdien.