Eiendomsskatteliste for 2020 legges med dette ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 28. februar.

Frist for eventuell klage, som må være skriftlig, er 13. april.

Listene ligger også ute i kommunens servicekontor og på Spar Mo-Senteret i Gardvik.

I forbindelse med utsending av faktura for første termin er det sendt ut et informasjonsskriv, det kan du også lese her.

Informasjon om eiendomsskatt

Det er vedtatt to endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 01.01.2020:

  • Maksimal skattesats for bebygde bolig- og fritidseiendommer er senket fra 7 til 5 promille.
  • Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i takstene for disse eiendomskategoriene.

Kommunestyret har i budsjettvedtak for 2020 vedtatt en endring av skattesatsen fra 6,5 promille til
5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Det er vedtatt en skattesats på 6 promille for øvrige eiendommer. Det er i tillegg vedtatt at bunnfradrag fjernes. Disse endringene medfører en reduksjon av den årlige eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer.

Opplysninger om beregnet skattegrunnlag og promille fremkommer på varelinje for eiendomsskatt på tilsendt faktura. Eiendomsskatten faktureres med fire like terminer.

Klageadgang
Det er anledning til å klage på eiendomsskattetaksten i henhold til lov om eiendomsskatt § 19.
Klagen skal være skriftlig. Frist for å klage er innen 13. april 2020.

Vi ber deg om å merke eventuelle klage tydelig med kontaktinformasjon: Navn, adresse, gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- og seksjonsnummer. Merk alle vedlegg med gårds- og bruksnummer. Hvis du klager på faktafeil, som areal på bygninger eller lignende, må dette dokumenteres med målsatte bygningstegninger eller takstrapport. Hvis du klager på utøvelse av skjønnet, som vurderingsfaktor indre og ytre, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og gjerne dokumentere med bilder. Det er ikke anledning til å klage på kommunestyrets vedtatte skattesatser.

Åpenbare feil vil bli rettet uten klagebehandling.

Eventuell klage sendes til:
postmottak@nord-odal.kommune.no eller til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.