Utbygging av bredbånd foregår enten rent kommersielt, eller med kontrakter hvor det inngår offentlig støtte. Når det er offentlig støtte er det vanlig at leverandøren som får tildelt kontrakten bidrar en del selv (I Nord-Odal har både Eidsiva Bredbånd eller Telenor bidratt med dette). Det er leverandøren som eier det som bygges ut.

Kommunene kan søke om offentlige tilskudd

Staten tildeler offentlige midler til bredbåndsutbygging årlig. Dette går gjennom nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, som igjen deler ut dette via fylkene. Søknadene må avgrenses til definerte områder i kommunen. Når det er offentlig støtte, så lyses aktuelle prosjekter ut gjennom Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Regelverket for offentlige anskaffelser må følges.

Hva avgjør om en kommune kan få støtte?

Det er mange regler rundt en slik søknad, også ting som kommer fra EU-regelverk. En regel er at der en kommersiell aktør planlegger aktivitet kan ikke kommunen søke om støtte. Dette må sjekkes ut årlig før kommunen søker.  Det kan heller ikke søkes der husstandene har et tilbud om bredbåndshastighet på minst 30Mb/s, enten det er via fiber, mobilnett eller andre teknologier. Det kan likevel søkes dersom det ikke er tilbud om tilnærmet fri bruk av data på det som tilbys. Det kan også søkes der det er tilbud om inntil 30Mb/s. Det kan ikke søkes om støtte til fritidsboliger, men fritidsboliger kan likevel være en del av et tilbud.

Krav til kommunalt egenbidrag

Kommunene søker midler gjennom fylket, og for å søke må kommunen legge til en andel selv. Andelen må behandles politisk og være innarbeidet i kommunens budsjett. Nord-Odal kommune har de siste årene søkt støtte hvert år, og har to ganger fått tildelt bredbåndstøtte. Første gangen kom dette husstander øst og vest for Råsen og de nær Fjell til gode. Andre gangen var det Austvatn opp mot Mo som ble tilskuddsområde. Sand og deler av Mo og Knapper er bygd ut kommersielt. Når kommunen får tilskudd, så tar det gjerne rundt 2 år før utbygging er ferdig.

Mulig kommersiell utbygging Storsjøen vest og Bruvoll

I disse dager har mange husstander på vestsiden av Storsjøen og Bruvoll fått tilbud om fibertilkobling gjennom et kommersielt prosjekt drevet av Eidsiva Bredbånd. De har inngått utbyggingsavtale med Odal vindkraftverk, og dette gjør at de ser muligheten for å tilby husstander i området fiber. Kommunen kjenner til prosjektet, men er ikke en del av det. Som kommune er vi opptatt av at flest mulig får tilbud om å koble seg til et godt bredbånd og ser at prosjektet gir et godt tilbud til mange husstander.

Hvorfor er det varierende tilkoblingsavgifter?

Noen reagerer på at tilkoblingsavgiften er opp imot 10 000 kr og at andre i kommunen har betalt mindre. Tilkoblingsavgiften vil variere fra prosjekt til prosjekt, typisk et sted mellom 0 og 15 000 kr. Der det har vært offentlig tilskudd har tilkoblingsavgiften vært en del av det som tildelingen av kontrakt har blitt vurdert på. Dermed har noen fått ganske lav tilkoblingsavgift. Tilkoblingsavgift har ikke vært, og vil ikke videre heller, være det viktigste tildelingskriteriet. Kommunene i Innlandet har nå et samarbeid gjennom fylket om utlysninger, slik at det kan være mer likt hvordan bredbåndskontrakter med offentlige tilskudd lyses ut. Siden fokus er på antall husstander som får tilbud, er det relevant med 10 000 kr for tilkobling også i prosjekter med offentlig tilskudd,

Dyre områder ekskluderes ved kommersiell utbygging

Utbygging av fiber koster ofte mellom 40 000 til 100 000 pr husstand avhengig av blant annet hvor tettbygd det er, geografiske forhold og øvrig infrastruktur. Noe av utbyggingen finansieres med tilkoblingsavgift. De dyreste områdene blir ofte utelatt ved kommersiell utbygging.

Kommunen jobber nå for å søke om midler til utbygging i områder som tidligere ikke har fått tilbud da det ikke har blitt vurdert som kommersielt lønnsomt å bygge ut.

På kartet under (Merket med rødt) ser du hvilke områder som Nord-Odal kommune ønsker å søke om støtte til i 2021. 

Bredbåndssøknad 2021

 

Når innbyggere får tilbud om godt bredbånd ønsker vi som kommune at flest mulig kobler seg til. Vi ser at godt bredbåndstilbud øker boattraktiviteten i et område, og at det påvirker verdien på boliger i en positiv retning. Bredbånd  gjør blant annet fjernundervisning og hjemmekontor enklere.

Ta gjerne kontakt med Paul Reidar Løsnesløkken (tel 907 30 803) eller Eva Snare (tel 904 00 643) i Nord-Odal kommune for ytterligere informasjon.