Planområdet ligger ca. 6 km sørvest for Sand sentrum og i hovedsak på østsiden av Sandbekkvegen. Det foreslåtte planområdet dekker et areal på 990 daa og omfatter deler av eiendommen med gnr/bnr. 11/1, 11/4, 11/7, 11/11
og 11/12.


Formålet med planarbeidet er å regulere et skianlegg i området. Området skal tilrettelegges for både vinter- og sommeraktiviteter med medfølgende funksjoner.

Varslingsbrev

Varslingskart

Planprogram

Referat fra oppstartsmøte

Oversiktskart Odal skianlegg