Eiendommer som ligger innenfor planområdet er (gnr/bnr): 35/87, 35/135, 35/189, 35/75, 35/65, 35/66, 35/54, 35/137, 35/173 og 59/16.

Mapei planlegger å bygge ut fabrikklokalene mot nord over Vallsetvegen og knytte lokalene sammen med Bergansbygget. Dette medfører at Vallsetvegen må legges om og det må bygges ny avkjøring fra fv 209. Mapei planlegger videre å bygge et nytt tårn på nordsiden av Bergansbygget. Hensikten med planarbeidet er derfor å regulere nye arealer til industriformål, regulere ny adkomstveg og revidere reguleringsbestemmelsene. En overordnet prinsippskisse viser hvilke tiltak planendringen skal legge til rette for.

Planarbeidet berører i tillegg til reguleringsplan Sand nord også mindre deler av planene: Halmhaugen, Halmhaugen 2, Prestberget/Høgbråten og Storbråten. Planarbeidet tar sikte på å innlemme arealene innenfor avgrensingen i reguleringsplan Sand Nord. 

Eventuelle merknader fremmes skriftlig til e-post eller i brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 31.12.2016.