I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Sand AS, Nord-Odal kommune og Givas IKS i forbindelse med utbygging av Sandsjordet.

Eventuelle merknader sendes Nord-Odal kommune på epost postmottak@nord-odal.kommune.no eller ved brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 15.03.2019.

Utbyggingsområdet er avgrenset med stiplet rød strek i kartet.             

Varsel om oppstart utyggingsavtale