Planområdet omfatter deler av det eksisterende industriområdet og en utvidelse nord, øst og vestover. Planområdet er på ca 770 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette arealer for industri, motorsport og masseuttak. Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 36/77, 36/72, 34/1, 59/14, 36/4, 36/58, 36/109, 36/57, 36/71, 36/111, 36/90, 36/85, 36/84, 36/83, 36/115, 40/1, 36/23 og 40/69.

Varsel om planoppstart og høring av planprogram inngår som første fase i planarbeidet der formål, viktige spørsmål og rammene for gjennomføringen av planarbeidet med nødvendige utredninger og medvirkning fastsettes. Etter at planprogrammet har vært på høring vil planprogrammet bli fastsatt av formannskapet, før forslag til plan med konsekvensutredning blir utarbeidet.

Frist for å komme med innspill til planprogrammet eller forslag til utforming av reguleringsplanen settes til 13.04.2017. Eventuelle innspill kan sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller ved brev til Nord-Odal kommune v/Eeiendom og samfunn, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Plandokumentene kan ses her: