Planområdet omfatter deler av eksisterende Sand sentrum og en utvidelse mot øst. Planområdet er på ca 93 daa. Det overordnede formålet med planarbeidet er å avklare nye arealer til boligformål, handel/kontor, tjenesteyting, offentlige bygninger/arealer, grøntområder, trafikkområder og øvrige sentrumsfunksjoner.

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 34/1, 34/14, 34/22, 34/29, 34/144, 34/165, 34/207, 34/294, 34/295, 34/300, 34/315, 34/316, 34/317, 34/318, 34/319, 34/320, 34/321, 34/322, 34/325, 34/326, 34/327, 34/334, 34/349, 34/350, 34/351, 35/5, 35/9, 35/19, 35/37, 35/71, 35/85 og 63/1.

Varsel om planoppstart og høring av planprogram inngår som første fase i planarbeidet der formål, viktige spørsmål og rammene for gjennomføringen av planarbeidet med nødvendige utredninger og medvirkning fastsettes. Etter at planprogrammet har vært på høring vil planprogrammet bli fastsatt av formannskapet, før forslag til plan med konsekvensutredning blir utarbeidet.

Frist for å komme med innspill til planprogrammet eller forslag til utforming av reguleringsplanen settes til 14.11.2017. Eventuelle innspill kan sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller ved brev til Nord-Odal kommune v/eiendom og samfunn, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Plandokumentene kan ses her: