Planområdet ligger vest for Sand, i området mellom Bjønnlihaugen og Viksætra. Adkomst til området er Sandbekkvegen med avkjøring fra fylkesveg 181. Planen legger til rette for utbygging av langrenns- og skiskytteranlegg. Planområdet er på ca 592 daa. Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 11/4, 11/7, 11/11, 11/12.

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 24.03.2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.