Planområdet ligger vest for Sagstulia boligområde på Sand. Planen legger til rette for utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca 39 daa.  Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 13/4, 34/78 og 34/132.

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via epost til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 01.08.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.