Planområdet ligger i Damgrenda i Mo. Adkomst til området er Damvegen med avkjøring fra fylkesveg 209. Planvedtaket innebærer en regulering av dagens leirduebane og legger til rette for en utvidelse til en dobbel jegertrapp-bane. Planområdet er på ca 113 daa.

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

  • 52/25
  • 52/25/2


Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 01.09.2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.