Planområdet omfatter det bebygde boligområdet i Garvikåsen og en utvidelse syd/øst for eksisterende boliger. Planområdet er på ca 140 daa. Planen legger til rette for videre utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur. Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 52/1, 52/168, 52/170, 52/171, 52/172, 52/173, 52/174, 52/175, 52/177, 52/178, 52/179, 52/180, 52/181, 52/182, 52/183, 52/184, 52/185, 52/186, 52/187, 52/189, 52/190, 52/191, 52/192, 52/193, 52/194, 52/199, 52/201, 52/202, 52/203, 52/204, 52/205, 52/206, 52/207, 52/208, 52/209, 52/210, 52/211, 52/212, 52/213, 52/214, 52/223 og 59/8.

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via epost til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 22.08.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.