Planområdet omfatter fylkesveg 24 med sidearealer fra Sør-Odal grense til krysset fv 24/fv 181. Planen legger til rette for utbedringstiltak på veg og sidearealer. 

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via epost til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 15.08.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.