Mindre endring av plan innebærer omregulering av ca 700 kvm friområde til boligformål på Prestberget. Arealet planlegges lagt som tilleggsareal til boligeiendommen 34/116. Eiendommer som er direkte berørt av forslaget (gnr/bnr.): 34/99, 34/100 og 34/116.

Sakens dokumenter:

Vedtak og saksutredning
Endring av plan
Gjeldende plan 

Administrasjonens vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 01.02.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.