Mindre endring av plan innebærer omregulering av ca 1 daa friområde til boligformål på Høgbråten 2. Arealet planlegges lagt som tilleggsareal til tilgrensende boligeiendommer. Eiendommer som er direkte berørt av forslaget (gnr/bnr.): 35/49, 35/50, 35/75, 35/109 og 35/110.

Sakens dokumenter

Administrasjonens vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 02.07.2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.