Mindre endring av reguleringsplan Korsholen

Formannskapet i Nord-Odal har i møte 22.05.2017, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, gjort følgende vedtak:

Mindre endring av reguleringsplan Korsholen (sak 41/17)

Formannskapets vedtak innebærer endring av formål på deler av Johansrudvegen fra offentlig veg og annen veggrunn til offentlig veg, fortau og annen veggrunn.

Sakens dokumenter:

Formannskapets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Nord-Odal kommune v/eiendom og samfunn, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller på e-post, innen 01.07.2017. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.