Planområdet ligger i Bruvoll, nord for Korsholen idrettsanlegg. Planvedtaket medfører endring av avkjørsler, utnyttelsesgrad, høydebegrensning, taktype mv. Det er innført krav til tilgjengelig boenhet på utvalgte tomter og gitt bestemmelse om tillatt bruksareal på garasje/uthus. Plankart med bestemmelser er oppdatert i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov med forskrifter.

Eiendommer innenfor planområdet (gnr/bnr.):

 • 25/320
 • 27/116
 • 27/117
 • 27/118
 • 27/119
 • 27/120
 • 27/121
 • 27/122
 • 27/123
 • 27/124
 • 27/125
 • 27/126
 • 27/127
 • 27/128


Sakens dokumenter:


Administrasjonens vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 10.06.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.