Reguleringsplan Hartmann industriområde ligger i Bruvoll, øst for fylkesveg 24. I endringen ligger utvidelse og justering av industriområdene i planen, endring i tillatt gesimshøyde, endring av faresone for høgspent og oppdatering av plankartet og bestemmelser i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov med forskrifter. Eiendommer innenfor planområdet (gnr/bnr.): 29/16, 29/1, 29/5, 27/12, 27/137 og 26/1.

Sakens dokumenter 

Administrasjonens vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 06.07.2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

rådmannen