Mindre endring av plan innebærer reduksjon av antall regulerte tomter innenfor et delområde av planen, flytting av avkjørsel og endring av reguleringsbestemmelsene for det konkrete området.

Eiendommer som er direkte berørt av forslaget (gnr/bnr.):

  • 54/88

Sakens dokumenter:

Vedtak og saksutredning
Endring av plan
Endring av reguleringsbestemmelser
Gjeldende reguleringsbestemmelser
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan oversiktskart
Høringsuttalelse Innlandet fylkeskommune
Høringsuttalelse Statsforvalteren i Innlandet
Høringsuttalelse Statens vegvesen

Administrasjonens vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 20.07.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.