Administrasjonen i Nord-Odal kommune vedtok 01.02.2021 (sak 031/21), med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, mindre endring av reguleringsplan Slettholen.

Planendringen legger til rette for omlegging av Søndre Ottvegen fra krysset Trautskogvegen og frem til Fløytdammen. Strekningen er på ca 150 meter. Tiltaket ligger på eiendommen 25/2.

Sakens dokumenter:

Administrasjonens vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 26.02.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.