I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13, varsles oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner i Nord-Odal.   

Formålet med planarbeidet er å registrere og verdsette utvalgte kulturminner i kommunen.

Varsel om planoppstart og høring av planprogram inngår som første fase i planarbeidet der formålet med planarbeidet, viktige spørsmål og rammene for gjennomføringen av planarbeidet med nødvendige utredninger og medvirkning fastsettes. Etter at planprogrammet har vært på høring vil planprogrammet bli fastsatt av kommunestyret, før forslag til plan blir utarbeidet.

Frist for å komme med innspill til planprogrammet og varsel om planoppstart settes til 19.05.2023 Eventuelle innspill kan sendes postmottak@nord-odal.kommune.noeller ved brev til Nord-Odal, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Forslag til planprogram