Generelt om navnehøring:

Sakene sendes ut på høring til berørte parter og annonseres på kommunes hjemmeside.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema .

Referanse til saker påføres.

18/614 Navnesak - Moasvingvegen og Oksebergvegen (tidligere Djuptjennsvegen og Djuptjennsvegen)

18/643 Navnesak - Viksbakken (tidligere Skolevegen)

 

Dersom du ikke har anledning  å bruke elektronisk skjema send brev til Nord-Odal kommune, Postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Frist: 12.04.2018.

 

Utdrag fra Stadnamnlova § 5:

… Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l. Fylkeskommunen vedtek skrivemåten av namn på fylkeskommunale anlegg o.l.

Statens kartverk vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på statlege anlegg o.l. dersom ikkje anna er fastsett i lov eller forskrift. Det kan gjerast samlevedtak for skriftforma av eit namneledd innanfor det same administrative området…

Angående høringsuttalelser følger det av Stadnamnlova § 6 at følgende har rett til å uttale seg:

  • Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.
  • Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv.
  • Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune.
  • Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

Stadnamnlova

 

Navnesak, Moasvingvegen (tidligere Djuptjennsvegen)
Nord-Odal kommune har opprettet navnesak på veg som går fra Syningomvegen til Djuptjennsbekken.
Nord-Odal kommune har opprettet navnesak på veg som går fra Syningomvegen til Djuptjennsbekken.
Bakgrunnen for opprettelse av navnesaken er at kommunen tidligere har tildelt navnet Djuptjennsvegen til gatenummer 20013 (fra Hukagevegn til Djuptjennet i Bruvoll).
​Det har kommet fram at to ulike veger i Austvatn også har navnet Djuptjennsvegen i ulike registre. En kommune skal ikke ha to veger med samme navn. Kommunen har derfor reist navnesak for å sikre at man unngår misforståelser på grunn av likt vegnavn på ulike veger i kommunen. 

Forslag til navn på vegen er Moasvingvegen.
Den aktuelle vegen er merket på kartet
Moasvingvegen

Navnesak Oksebergvegen, tidligere Djuptjennsvegen

Nord-Odal kommune har opprettet navnesak på veg som går fra Tjernsli langs Syningomvegen, langs Djuptjernet til Djuptjennsbekken.
Nord-Odal kommune har opprettet navnesak på veg som går fra Syningomvegen til Djuptjennsbekken.
Bakgrunnen for opprettelse av navnesaken er at kommunen tidligere har tildelt navnet Djuptjennsvegen til gatenummer 20013 (fra Hukagevegn til Djuptjennet i Bruvoll).
Det har kommet fram at to ulike veger i Austvatn også har navnet Djuptjennsvegen i ulike registre. En kommune skal ikke ha to veger med samme navn. Kommunen har derfor reist navnesak for å sikre at man unngår misforståelser på grunn av likt vegnavn på ulike veger i kommunen. 

Forslag til navn på vegen er Oksebergvegen.
Den aktuelle vegen er merket på kartet:
Oksebergvegen

Navnesak Viksbakken, tidligere Skolevegen

Nord-Odal kommune har opprettet navnesak på vegparsellen av Skolevegen som går mellom avkjørelsen til Sagstulia og avskjørselen til Øvre Viks veg. 
Bakgrunnen for opprettelse av navnesaken er at vegen er stengt med bom ved Øvre Viks veg. I dag ligger deler av Skolevegen nedenfor av bommen og deler av Skolevegen ligger ovenfor bommen. For å sikre at alle på en lett og foreståelig måte kan finne fram til adresser langs veien er det ønskelig at veien skifter navn ved bommen.

Den aktuelle vegenparsellen er merket på kartet:
Viksbakken