Generelt om navnehøring:

Sakene sendes ut på høring til berørte parter, utvalgte organisasjoner og annonseres på kommunes hjemmeside.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema .

Referansenummeret til saken må fylles inn i skjemaet. 

Referansenummer 19/154 Navnesak - Samling

Referansenummer 18/2262 Navnesak - Sollaustgrenda (tidligere Sollaustsvingen)

Dersom du ikke har anledning  å bruke elektronisk skjema send brev til Nord-Odal kommune, Postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Frist: 22.02.2019. 

 

Utdrag fra Stadnamnlova § 5:

… Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l. Fylkeskommunen vedtek skrivemåten av namn på fylkeskommunale anlegg o.l.

Statens kartverk vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på statlege anlegg o.l. dersom ikkje anna er fastsett i lov eller forskrift. Det kan gjerast samlevedtak for skriftforma av eit namneledd innanfor det same administrative området…

Angående høringsuttalelser følger det av Stadnamnlova § 6 at følgende har rett til å uttale seg:

  • Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.
  • Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv.
  • Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune.
  • Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

Stadnamnlova

 

Navnesak, Samling (19/154)

Nord-Idal har opprettet navnesak på området mellom kommunehuset, bankbygget og nybygget Samling. Forslag til navn på området er Samling.

Det aktuelle området er merket på kartet:
Kart over området Samling

Navnesak, Sollaustgrenda (tidligere Sollaustsvingen) (18/2262)

Nord-Odal kommune har opprettet navnesak på vegen som i dag heter Sollaustsvingen. Nytt forslag til vegnavn er Sollaustgrenda.

Adressenavnet Sollaustsvingen ble vedtatt i Nord-Odal kommunes formannskap 27.02.2012. Det er ikke klagerett på dette vedtaket. Stedsnavnloven åpner for at en navnesak kan åpnes på nytt når det kommer ny informasjon.

 

Nord-Odal kommune mottok 29. april en henvendelse fra Tor-H Soløst med forespørsel om navneendring på grendevegen Sollaustsvingen (ref: 18/1552-1). Sammen med henvendelsen var et vedlegg med samme forespørsel underskrevet av 10 beboere i Sollaustsvingen.

Beboerne oppfatter at Sollaustsvingen er et navn som er vanskelig å formidle muntlig, noe som kan føre til at man får problemer med å finne fram til rett adresse.

 

I henvendelsen bes det om at navnet på Sollaustsvingen endres til Soløstgrenda.

 

Et av formålene til stedsnavnloven er å gi en skrivemåte som er praktisk. Et av formålene med stedsnavnloven er å ta vare på stedsnavn som et språklig kulturminne.

Nord-Odal kommune har tradisjon for å bruke lokale stedsnavn når veger gis navn. Stedsnavnloven fastslår at det er den offisielt vedtatte skrivemåten på stedsnavn som styret skrivemåten for vegnavn som er avledet fra stedsnavn.

 

Man må skille på navnet på en gard eller et sted som er offisielle navn som brukes på kart og lignende og personnavn som har samme opprinnelse. Man står friere med hensyn til skrivemåte på personnavn og de kan finnes i flere ulike varianter, slik som Sollaust, Solaust, Solløst og Soløst.

 

Kartverket vedtok i 2006 at den godkjente skrivemåten for stedsnavnet i denne saken er Sollaust. Hvis dette navnet fortsatt skal være en del av vegnavnet må kommunen følge Kartverkets vedtatte skrivemåte og bruke nettopp Sollaust. Kommunen kan ikke vedta et vegnavn med skrivemåten Solaust, Solløst eller Soløst.

 

Kommunen inviterte derfor beboerne i Sollaustsvingene og aktuelle foreninger/lag/museum til å komme med alternative navneforslag for Sollaustsvingen. Forslagene som kom inn var:

  • Sollaustgrenda (3 forslag)
  • Sollaustvegen (1 forslag)
  • Sollaustlia (2 forslag)