Nord-Odal kommune ber om innspill til navnesaker på industriområde

Generelt om navnehøring:
Sakene sendes ut på høring til berørte parter og annonseres på kommunes hjemmeside.
Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema .
Referanse til saker påføres: 18/1162 Navnesak industriområde - Mapei

Dersom du ikke har anledning  å bruke elektronisk skjema send brev til Nord-Odal kommune, Postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Frist: 06.06.2018.

 

Utdrag fra Stadnamnlova § 5:

… Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l. Fylkeskommunen vedtek skrivemåten av namn på fylkeskommunale anlegg o.l.

Statens kartverk vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på statlege anlegg o.l. dersom ikkje anna er fastsett i lov eller forskrift. Det kan gjerast samlevedtak for skriftforma av eit namneledd innanfor det same administrative området…

Angående høringsuttalelser følger det av Stadnamnlova § 6 at følgende har rett til å uttale seg:

  • Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.
  • Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv.
  • Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune.
  • Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

 

Navnesak, industriområdet Mapei
Nord-Odal kommune har opprettet navnesak på området som ligger rundt bedriften Mapei. Området berører eiendommene 35/135, 35/65, 35/54, 35/67, 35/74 og 35/184.

 

Forslag til navn på industriområdet er: Mapei.
Området er avmerket på kartet:   
Kart Mapei