Vegene det gjelder er en ny veg på Sandsjordet med navneforslag «Sandsjordet», og en ny veg i byggefelt på Garvikåsen med navneforslag «Mangskogvegen». Se lenger ned i saken hvor begge vegene ligger, og bakgrunn for forslagene.

Generelt om vegnavnhøring:

Sakene sendes ut på høring til berørte parter og annonseres på kommunens hjemmeside.
Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema.
Referanse til saker påføres: Navnesak 19/2195

Dersom du ikke har anledning å bruke elektronisk skjema send brev til
Nord-Odal kommune, Postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Høringsfrist: 10. april 2020

1.    Ny veg på Sandsjordet – forslag: «Sandsjordet»
Begrunnelse til forslag: I forrige høringsrunde kom det inn flere innspill om at vegen bør hete Sandsjordet. Dette er i tråd med bruk av lokale stedsnavn som grunnlag for vegnavn.

Kart Sandsjordet

2.    Ny veg i byggefelt på Garvikåsen – forslag: «Mangskogvegen»
Begrunnelse til forslag fra Nordre Odalen Kulturminnelag: «Det ble tidligere avgitt forslag på vegnavn fra en kommunal oppnevnt komite, der det ble foreslått å sette navn på en del av vegene etter hvor svenske tilflyttere til Nord-Odal kom fra på 1800-tallet. Dette fordi vegen som leder inn i byggefeltet "alltid" har hett Svenskevegen ettersom den en gang i tiden ble bygget av svenske skogsarbeidere. Fra før finnes navnet Gunnarskogvegen i feltet. En av de andre svenske bygdene med forholdsvis stor innflytting til Nord-Odal er Mangskog i Värmland.»

Kart Garvikåsen