I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av helse- og omsorgsplan og høring av forslag til planprogram.

Planområdet omfatter langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet. Det overordnede formålet er å opprettholde og utvikle en trygg og god helse- og omsorgstjeneste.
Helse- og omsorgsplanen er en kommunedelplan og skal være et overordnet styringsdokument som tar utgangspunkt i innbyggernes behov og definerer strategiske grep for å møte disse. Helse- og omsorgsplanen vil sammen med område- og fagplaner utgjøre helse- og omsorgssektorens totale planverk i kommunen.
Grunnlaget for arbeidet skal vedtas i planprogram. Det er laget et forslag til planprogram der formålet med helse- og omsorgsplanen gjøres rede for.

Plandokumenter kan sees her:
Vedtak om planoppstart og saksutredning
Forslag til planprogram

Har du innspill til arbeidet med den nye planen?
Fristen for å komme med innspill er 4. januar 2021.

Du kan sende innspill til:
Nord-Odal kommune v/ helse og omsorg
Postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua
eller på e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no