Planområdet ligger i Sagstulia boligområde på Sand. Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca 2,3 daa.  

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

  • 34/147
  • 34/232

Plandokumenter:
 

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-odal.kommune.no, eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 30.04.2021.