Planområdet ligger vest for Sagstulia boligområde på Sand. Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca 39 daa.  Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr: 13/4, 34/78 og 34/132.
 

Plandokumenter:
 

Vedtak og saksutredning

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste naturmangfoldloven

Illustrasjonsplan
 

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-odal.kommune.no  eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 08.05.2020