Planområdet ligger ca 800 meter nordøst for Bruvoll fengsel, øst for Haugsåa. Planområdet er på ca 35 daa og ligger på gnr. 29, bnr. 16. Forslag til reguleringsplan åpner for uttak av løsmassser.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser sendes på e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no eller i brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 17.01.2018.