Kommunestyret har i møte 03.11.2016, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering for fylkesveg 24 Bruvoll Stange grense. Reguleringsplanen skal legge til rette for en blanding av vedlikeholdstiltak, trafikksikkerhetstiltak og utbedringstiltak på fylkesveg 24.  

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via e-post eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 31.12.2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.