Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet som en privat detaljregulering.

Tiltakshaver er Elin og Roger Trøftmoen og Plan1 AS vil være forslagsstiller. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.

Se varslingsdokument