Formannskapet fattet den 30.11.2021 vedtak om Nord-Odal kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025. Det ble også fattet vedtak om priser og gebyrer på kommunale tjenester for 2022. Begge disse dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn fra i dag og til og med 15.12.2021. Høringssakene blir også lagt ut på biblioteket og Mo-Senteret.

Innspill til disse sakene må være kommunen i hende senest kl. 12.00 den 15.12.2021.

Innspill sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller på e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no.

Sakene vil bli endelig avgjort av kommunestyret i deres møte den 15.12.2021.

Vedlegg:
Budsjett 2022
Nord-Odal kommunes økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022
Budsjettdokument 2022-2025

Priser og gebyrer 2022
Priser og gebyrer 2022 på kommunale tjenester
Kommunale gebyrer og priser 2022

Plan selvkostfond