Formannskapet fattet den 1.12.2020 vedtak om Nord-Odal kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024. Det ble også fattet vedtak om priser og gebyrer på kommunale tjenester for 2021. Begge disse dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn fra i dag og til og med 16.12.2020. Høringssakene blir også lagt ut på biblioteket og Mo-senteret. Innspill til disse sakene må være kommunen i hende senest kl. 12.00 den 16.12.2020.

Innspill sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller på e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no.

Sakene vil bli endelig avgjort av kommunestyret i deres møte den 16.12.2020.

Budsjett 2021
Nord-Odal kommunes økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021
Budsjettdokument 2021-2024

Priser og gebyrer 2021
Prisen og gebyrer 2021 på kommunale tjenester
Kommunale gebyrer og priser 2021
Plan selvkostfond