Siden oppdateres fortløpende med nyeste hendelse øverst.

Juli 2019. Les om Samling i "Fremtiden by"

Februar 2019. Se video fra første del av byggeprosessen

Kunstprosjekt i den nye storstua

lenkeSpennende kunstprosjekt i storstua(Ord om litt ta hørt, Gunnar Nygård)

lenkeBibliotek, bank og leilighetsbygg - Nord-Odal 2019 (Kunstbanken)


Følg med på byggeprosessen (2.5.2018)

Nord-Odal kommune har montert et kamera som tar bilder av "Samling" daglig.
Nytt bilde presenteres kl. 12:00 og 16:00 hver dag.

lenkeFølg med på byggeprosessen


Byggearbeidene har startet (23.4.2018)

lenkeGraving og byggearbeid i forbindelse med "Samling"

riggplan


Salg av leilighetene i "Samling" (18.4.2018)

Nettsiden samling-bolig.no er lansert for å gi best mulig informasjon om leilighetene i "Samling".

samling-bolig

lenke Samling Bolig


Informasjonsmøte vedrørende salg av leilighetene i "Samling" (18.4.2018)

 lenkeSalg av leilighetene i "Samling" - informasjonsmøte

leiligheter


Entreprenører valgt (31.1.2018)

Ø. M. Fjeld AS - byggteknisk entreprise

Gaustad Rør AS - rørteknisk entreprise

Bryn Byggklima AS - ventilasjonsteknisk entreprise

El Montasje Elverum AS - elektroteknisk entreprise

Kone AS - heisteknisk entreprise

lenke  Lokal entreprenør vant storkontrakt

lenkeLokal entreprenør vant storkontrakt  (Odalsportalen, 5.2.2018)


Samling - Oppdatert kostnadsramme (16.1.2018)

Vedtak i kommunestyret (16.1.2018)

Kostnadsrammen på prosjektnr 806 Samling i økonomiplanperioden 2018 – 2021 settes til kr.136,1 millioner. Beløpet inkluderer kr 600 000 til kunstnerisk utsmykning. Tiltaket finansieres ved momsrefusjon, salg av eiendom samt låneopptak med 40 års avdragstid. Det forutsettes at det inngås avtale med Odal Sparebank før kontrakt inngås med entreprenør.

Det legges til grunn at andel fellesrom med banken reduseres og at flerbruksarealene i underetasjen i sin helhet eies av kommunen. Det forutsettes at banken betaler leie for bruk av flerbrukslokalene, innenfor rammene gitt i reglene for momsrefusjon. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige endringene som følge av dette i avtalen med banken.

Det skal arbeides for å redusere kostnadene gjennom videre prosjektering under forutsetning av at den arkitektoniske kvaliteten på bygget ikke reduseres vesentlig. Det delegeres til rådmannen å avgjøre hva som er vesentlig endring.


Avtale mellom Nord-Odal kommune og Odal Sparebank (13.12.2017)

Vedtak i formannskapet (29.11.2017) og kommunestyret (13.12.2017)


Kunngjøring av konkurranse med tilbudsfrist 19.12.2017 (6.11.2017)

lenke  Samling - Bibliotek, bank og leilighetsbygg (Doffin)

lenkeAnbudskonkurransen i gang for "Samling" (Odalsportalen, 6.11.2017)


Veiledende kunngjøring for å redusere tidsfrister (30.8.2017)

lenke  Samling - Bibliotek, bank og leilighetsbygg (Doffin)


Prosjekterende valgt

I tillegg til Helen & Hard, arkitekten bak "Samling", er følgende prosjekterende valgt ut:


Intensjonskunngjøring (frivillig kunngjøring) (2.2.2017)

lenke  Engasjement av rådgivende foretak for bygningsteknisk prosjektering (Doffin)


Videreføring av prosjekt for nytt bank-, bibliotek- og boligbygg i Sand sentrum (14.12.2016)

Vedtak i formannskapet (30.11.2016) kommunestyret (14.12.2016)

  1. Kommunestyret vedtar å bygge nytt bank-, bibliotek- og leilighetsbygg i Sand sentrum.
  2. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca kr. 99 mill. inkl. mva. Kommunens andel av kostnadene er beregnet til ca. kr. 33,2 mill. eks mva for biblioteksdelen og ca. kr. 35,4 mill inkludert mva for boligdelen.
  3. Tiltaket finansieres ved lån på 40 års avdragstid, momskompensasjon for biblioteket, salg av banklokalet og salg av leiligheter.
  4. Det utarbeides en samarbeidsavtale med Odal Sparebank for gjennomføring av prosjektet. Avtalen fremmes som egen sak for kommunestyret.
  5. Administrasjonen skal utrede hvordan sameie mellom bank, bibliotek og leiligheter skal organiseres.

Presentasjon av plan- og designkonkurransen utgitt av Norske arkitekters landsforbund

pdf  Norske Arkitektkonkurranser nr. 471/2016 - Nytt bibliotek-, bank- og leilighetsbygg i Sand sentrum


Forprosjekt nytt bank-, biblioteks- og leilighetsbygg i Sand sentrum (21.6.2016)

Vedtak i formannskapet (15.6.2016) og kommunestyret (21.6.2016)

Kommunestyret ber administrasjonen, i samarbeid med Odal Sparebank, om å jobbe videre med vinnerprosjektet fra den begrensede plan- og designkonkurransen om nytt bank-, biblioteks- og leilighetsbygg i Sand sentrum.

Kommunestyret ber administrasjonen, i samarbeid med Odal Sparebank, om å gjennomføre forhandlinger med vinnerne av konkurransen med tanke på engasjement for utforming av underlagsmateriale for et konkret investeringsvedtak i formannskapet og i kommunestyret i desember 2016.

Kommunestyret bevilger kr. 300 000,- eks. mva. til dette arbeidet. Tiltaket finaniseres over investeringsbudsjettet ved hjelp av ubrukte lånemidler. Det forutsettes at Odal Sparebank dekker tilsvarende del av utgiftene for denne fasen av prosjektet.


Kunngjøring av vinneren av den begrensede plan- og designkonkurransen (9.6.2016)

Samling

Juryen har kåret utkastet "Samling", laget av arkitektfirmaet Helen & Hard AS, til vinner av den begrensede plan- og designkonkurransen.

pdf  Juryrapport

pdf  Vinnerutkastet "Samling"

lenke  Kunngjøring av vinner i arkitektkonkurranse om bank-, biblioteks- og leilighetsbygg

lenkeNytt bankbygg (Odal Sparebank)

lenkeDette er det nye signaturbygget (Odalsportalen, 10.6.2016)

lenke  Helen & Hard vant i Nord-Odal(NAL, 12.6.2016)


Leveringsfrist forslag til begrenset plan- og designkonkurranse (21.4.2016)

4 forslag til plan- og designkonkurransen hadde kommet inn ved fristens utløp.

Samling   Forslag 1 - pdf  SAMLING

Tre i tre   Forslag 2 - pdf  TRE I TRE

Folkepassasjen   Forslag 3 - pdf  FOLKEPASSASJEN

Stav og laft   Forslag 4 - pdf  STAV OG LAFT

lenke  Plan- og designkonkurranse for nytt bibliotek-, bank- og leilighetsbygg i Sand sentrum


Oppstart av begrenset plan- og designkonkurranse med befaring (10.2.2016)

lenke  Konkurranseprogram

4 firmaer invitert gjennom prekvalifiseringen. Totalt søkte 35 firmaer om å delta i konkurransen.

Helen & Hard, Stavanger/Oslo
C. F. Møller, Oslo
Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo
ASAS arkitektur, Hamar


Juryen for den begrensede plan- og designkonkurransen sammensatt

Odd Rune Andersen, juryleder - styreleder Odal Sparebank
Knut Nafstad - banksjef Odal Sparebank
Eli Skoland - kommunestyrerepresentant Nord-Odal (oppnevnt av kommunestyret)
Gunnar Nygård - kommunestyrerepresentant Nord-Odal (oppnevnt av kommunestyret)
Jonas Norsted - sivilarkitekt MNAL (oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund - NAL)
Rune Sør-Reime - sivilarkitekt MNAL (Nord-Odal kommune)


Kunngjøring av begrenset plan- og designkonkurranse

Søknadsfrist 20.1.2016.

lenke  Bank- og biblioteksbygg i Nord-Odal(NAL)


Nytt bank-, bibliotek- og leilighetsbygg inn i budsjett og økonomiplan (17.12.2005)

Vedtak i kommunestyret (17.12.2015)


Forprosjekt nytt bank- og biblioteksbygg - 34/325 m.fl. (12.11.2015)

Vedtak i formannskapet (13.10.2015) og kommunestyret (12.11.2015).

Det vedtas at det gjøres avtale med Norske arkitekters landsforbund om gjennomføring av begrenset plan- og designkonkurranse i samarbeid med Odal Sparebank AS for nybygg kombinert bank- og biblioteksbygg på del av eiendommen gnr. 34 bnr. 325, del av eiendom-men gnr. 34 bnr. 327 og del av eiendommen gnr. 34 bnr. 294.

Utgiftene til gjennomføring av konkurransen deles mellom Nord-Odal kommune med 60% og Odal Sparebank AS med 40%. Det er tidligere bevilget kr. 250 000,- til forprosjektet. Det bevilges ytterligere kr. 250 000,- til gjennomføring av begrenset plan- og designkonkurranse for nytt bank- og biblioteksbygg i Sand sentrum. Midlene tas fra ubrukte lånemidler.


Oppstart planlegging av bibliotekbygg - 34/325, 34/294, 34/327 (18.6.2015)

Vedtak i formannskapet (19.5.2015) og kommunestyret (18.6.2015).

Det vedtas igangsetting av prosjekt for kombinert bibliotek- og bankbygg i samarbeid med Odal Sparebank og evt. andre private samarbeidspartnere med tanke på gjennomføring av byggesak på eiendommene gnr. 34 bnr. 325, gnr. 34 bnr. 294 og 34/327. Prosjektets utredningsfase vil bli gjennomført under ledelse av rådmannen.

Det bevilges kr. 250 000,- til gjennomføring av utredningsfasen. Midlene tas fra ubrukte lånemidler.