Bokollektivene

Boligtjenesten for funksjonshemmede består i dag av 5 enheter. Det er bygd ut botilbud med selvstendige leiligheter i bokollektiv. Det er i dag fem bokollektiver i kommunen hvor av fire ligger i Sand og et i Mo. Pr. dags dato er det ikke ledig kapasitet ved bokollektivene, men et av kollektivene kan bygges ut med to leiligheter. Bokollektivene skiller seg lite ut fra den vanlige boligmassen, kanskje de er litt større enn de ordinære boligene i boligfeltene. Hvert bokollektiv består av 4 til 6 leiligheter og de fleste har bemanning hele døgnet. Alle bokollektivene har fellesareal som beboerne kan benytte seg av. Det blir lagt vekt på selvstendighet og egenutvikling ut i fra den enkeltes premisser. Trygghet og trivsel er viktige faktorer i arbeidet. Bokollektivene har et utbredt samarbeid med Ny Vekst, hvor de fleste brukerne har et dagtilbud. Mer info under bokollektiv.

Dagsenteret NOAO

Noao har et tett samarbeid med bokollektivene, og de fleste brukerne av dagtilbudet bor ved et av kollektivene. Noao og Krambua flyttet inn i nye lokaler sommeren 2014, med inngang ved siden av legesenteret. Enhetsleder ved Noao er også koordinator for hjemmeboende med psykisk utviklingshemming, og har ansvar for BPA-ordningen for brukergruppa. Støttekontaktordningen for brukergruppa går også under NOAO, med samarbeid med andre enheter. Mer info under Nord Odal arbeids- og opplæringssenter

Veileder: Råd for personer med funksjonsnedsettelse