Samfunnsmedisinsk senter er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger.

Kongsvinger er vertskommune, og senteret holder til på Kongsvinger. Samfunnsmedisinsk senter består av en rådgiver innen miljørettet helsevern og to kommuneoverleger. 

Samfunnsmedisin er et medisinsk fagområde som har sin oppmerksomhet rettet mot helsetilstanden i befolkningen og på livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen lever i. Faget bygger på erkjennelsen av at det er en sammenheng mellom helse og samfunn.

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har oppgaver innen følgende områder

 • Folkehelse og forebygging
 • Medisinskfaglig rådgivning i planarbeid
 • Medisinskfaglig rådgivning i tjenesteutvikling
 • Miljørettet helsevern
 • Helseberedskap
 • Smittevern
 • Helsejuss
 • Veiledning

Kommuneoverlegene våre

 • Camilla Kvalø Smedtorp
 • Arne Skogholt

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern har ansvar for å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave, jfr. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Miljørettet helsevern utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og saksbehandling etter deler av folkehelseloven og strålevernloven med tilhørende forskrifter.

Miljørettet helsevern er plassert under samfunnsmedisinsk senter for Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger kommune, hvor Kongsvinger er vertskommune.

Fagområder

Miljørettet helsevern fører tilsyn med flere ulike virksomheter som barnehager, skoler, skolefritidsordninger(SFO), sykehjem, asylmottak, utleieboliger, bassengbad, solarier, hulltaking-/tatoveringsvirksomheter m.fl. Vi behandler klager og gir faglige råd og uttalelser i saker som omhandler miljørettet helsevern. Andre fagområder som går under miljørettet helsevern er:

 • Støy
 • Inneklima
 • Skadedyrkontroll
 • Badevann
 • Legionella
 • Luftkvalitet
 • Stråling
 • Radon
 • Drikkevann
 • Uttalelser til plansaker på ulike nivå

Følgende virksomheter skal sende melding til oss før oppstart og ved vesentlige endringer i drift:

 • Skoler, barnehager og dagmammavirksomheter
 • Solarier
 • Frisør-, hudpleie-, tatoverings- eller hulltakingsvirksomhet
 • Undervisnings- og forsamlingslokaler
 • Svømmebasseng og badeanlegg
 • Asylmottak
 • Campingplasser
 • Virksomheter som har kjøletårn, luftskrubbere e.l.

Ta kontakt med oss for å få oversendt meldeskjema.

Kontakt

Adresse: Rådhusplassen 3, 2212 Kongsvinger

E-post sendes til postmottak i kommunen som videresender til rett person.